Gemeente Velsen, Centrumplan IJmuiden


Opdrachtgever gemeente Velsen wil het centrumgebied van IJmuiden verder ontwikkelen. De ontwikkeling betreft in hoofdzaak een nieuw stadshart met een woon- en winkelgebied, daarnaast werden er complexe infrastructurele aanpassingen gedaan.

Taken en verantwoordelijkheden

Hieronder een lijst met taken en verantwoordelijkheden tijdens het project.

 • Als eindverantwoordelijke senior manager sturen van het ontwikkelingsproces en leiding geven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie;
 • Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van de vastgoedontwikkelingen;
 • De integrale verbinding borgen met de andere (centrum)ontwikkelingen, economische en maatschappelijke dossiers;
 • Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden;
 • Vastgoedsturing en bewaken financiën, voortgang en ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling;
 • Sturing geven aan het stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwerpproces in de initiële fase en onderzoeken van de haalbaarheid van initiatieven;
 • Zorg dragen voor het uitvoeren en bewaken van grond- en vastgoed exploitaties, verwerving, WVG trajecten, sloop opstallen en grondsanering, gronduitgifte, etc.;
 • Onderhouden van de externe contacten en voeren van de onderhandelingen met (markt)partijen;
 • De fysieke realisatie vastgoedprogramma en de inrichting openbare ruimte en infrastructuur;
 • Het organiseren van het bestuurlijke besluitvormingstraject met de ambtelijke directie en tevens de strategische advisering aan het gemeentebestuur;
 • Contractvorming met partijen en overige belanghebbenden;
 • Organiseren communicatietrajecten en meespraak met bewoners en belanghebbenden;
  Resultaten

Een ontwikkelingstraject met een projectontwikkelaar is vervroegd beëindigd en er zijn opnieuw ontwikkelrichtingen benoemd en ruimtelijke uitgangspunten en ontwikkelstrategieën bepaald. Stedenbouwkundige ontwerpen en ruimtelijke plannen zijn in samenspraak met de omgeving vervaardigd. Er is draagvlak verkregen bij ondernemers, bewoners en belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in een ambtelijk ontwikkelingsplan dat unaniem is aangenomen door de raad.

Onderdelen van het ontwikkelplan worden momenteel gefaseerd uitgevoerd.

Facts & Figures

 • Inpassing HOV traject in centrumgebied;
 • Detailhandel totaal indicatief 21.200 m2 bvo in kernwinkelgebied;
 • Toevoeging 8.400 m2 nieuw winkelruimten;
 • Vernieuwing van horeca en dienstverlening van 850 – 1000 m2 bvo in het kernwinkelgebied;
 • Woningen, 25% in het goedkope segment, 50% in het middeldure segment, 25% in het dure segment;
 • Betrokken partijen: Multi Vastgoed / Wooncorporatie Kennemerhave / Woningbedrijf Velsen / Ondernemersverenigingen / MKB IJmond / Gemeente Velsen / Milieudienst IJmond / bewoners / winkeliers.