Project: Meeuwensingel gemeente Capelle aan den IJssel


Capelle aan den IJssel werkt continu aan een fijne leefomgeving voor en met haar bewoners. Daarom hebben we, gezamenlijk met bewoners en (maatschappelijke) organisaties, een ambitie opgesteld voor de herontwikkeling van de buurt Meeuwensingel  Met het gebiedspaspoort beidt de gemeente aan marktpartijen en belanghebbenden ruimte om op deze locatie een leefgebied te realiseren, dat aansluit en past bij het stadshart. De locatie Meeuwensingel ligt op een strategische plek aan een van de aanlooproutes naar het stadshart van Capelle. De ontwikkelingen op de locatie zorgen voor een gezicht naar deze stadsstraten en zorgen voor een sterke identiteit.

De locatie kenmerkt zich qua eigendom en belanghebbenden door de vele partijen die in het gebied zijn gevestigd. Binnen het plangebied van de Meeuwensingel liggen drie scholen. Verder zijn in het gebied ook het kerkgebouw ‘de Hoeksteen’, een Afasiecentrum, een sportschool annex gymzaal en een groot bedrijfsgebouw met o.a. een kringloopwinkel gevestigd.

Op dit moment geef ik leiding aan het opstellen van een ontwikkelingsplan en een gebiedspaspoort voor dit voorzieningencluster. Het gebied heeft ontwikkelpotentie en is een mooie locatie richting het Stadshart en biedt ook ruimte  aan andere (maatschappelijke) functies.

 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

 • Als eindverantwoordelijke senior gebiedsontwikkelaar en projectmanager sturen van het herontwikkelingsproces, vervaardigen van ontwikkelstrategie en leiding geven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie van vakspecialisten;
 • Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van de ruimtelijke vraagstukken, ruimtelijke kwaliteit ,openbare ruimte verkeers-, mobiliteit- en vastgoedontwikkelingen;
 • De integrale verbinding borgen met de andere (centrum)ontwikkelingen, economische en maatschappelijke dossiers;
 • Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden;
 • Het organiseren van het bestuurlijke besluitvormingstraject met de ambtelijke directie en tevens de strategische advisering aan het gemeentebestuur;
 • Opstellen van de aanbestedingsstrategie en organiseren van de contractvorming met partijen en overige belanghebbenden;
 • Organiseren communicatietrajecten en meespraak met bewoners en belanghebbenden;
 • Vastgoedsturing en bewaken financiën, voortgang en ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling;
 • Sturing geven aan het stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwerpproces in de initiële fase en onderzoeken van de haalbaarheid (business cases) van initiatieven;
 • Zorg dragen voor het uitvoeren en bewaken van grond- en vastgoed exploitaties, verwerving, sloop opstallen en grondsanering, gronduitgifte, etc.;
 • Onderhouden van de externe contacten en voeren van de onderhandelingen met(markt)partijen;
 • De fysieke realisatie van het woningbouwprogramma en de toekomstige inrichting openbare ruimte, verkeer- en infrastructuur.

 

Resultaten

Binnen zeer korte tijd, en grotendeels gelijktijdig met de uitwerking van de gebiedsvisie wordt een gebiedspaspoort en ontwikkelstrategie opgesteld. Hiervoor worden nu financiële en ruimtelijke ontwikkelkaders opgesteld. De producten en het tijdspad op hoofdlijnen zijn als volgt:

 • Een projectplan (incl. een ontwikkelstrategie en aanpak van de wijk );
 • Een gebiedspaspoort (ontwikkelkader voor de locatie) in nauwe samenwerking met bewoners en belanghebbende (markt)partijen in het scholen- en voorzieningencluster;
 • Een haalbaarheidsonderzoek gereed in 2015;
 • Met marktpartijen opstellen en uitvoeren van een ontwikkel- en aanbestedingsstrategie;