Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid


De afdeling Ruimte en Economie van het stadsdeel Zuid heeft diverse vraagstukken en projecten in de openbare ruimte. Dit betreft o.a. Stadsparken, openbare pleinen, speelplaatsen en schoolpleinen. Diverse ontwikkelingen ontstaan veelal uit bewonersinitiatieven. De opdracht omvat het organiseren en regisseren van een aanpak om tot realisatie te komen. Daarbij zijn ook belangen van instandhouding en beheer en exploitatie van de openbare ruimte van groot belang. Ik ben verantwoordelijk voor o.a. het bepalen van de ontwikkelstrategie, organiseren van de bestuurlijke besluitvorming en financieel dekking en subsidieaanvragen om tot realisatie te komen.

Periode: april 2016- juni 2017.

Taken en verantwoordelijkheden gebiedsontwikkelingsprojecten zijn o.a.:
• Als eindverantwoordelijke projectmanager sturen van het proces, vervaardigen van een programma met strategieën om te komen tot projecten en realisatie.
• Het leidinggeven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie;
• Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van vraagstukken in de openbare ruimte en (stads)parken;
• De integrale verbinding borgen tussen ontwikkelingen in de openbare ruimte met, economische en maatschappelijke dossiers;
• Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden