Project Hoven II gemeente Capelle aan den IJssel


Als sr projectmanager en gebiedsontwikkelaar geef ik namens de gemeente leiding aan de herontwikkeling van het gebied Hoven II. Dit is de meest omvangrijke woningbouwlocatie (ca 360 portiekwoningen) binnen de gebiedsvisie Centraal Capelle. Deze bestaande woningbouwlocatie maakt onderdeel uit van de kwetsbare woningbouwvoorraad van de gemeente Capelle en is direct gelegen aan het winkelcentrum de Koperwiek. Deze zijn ontstaan in de jaren 60 en bieden weinig tot geen mogelijkheden tot hergebruik. Samen met eigenaar Woningstichting Havensteder worden marktpartijen en initiatiefnemers uitgenodigd en wordt een ontwikkel- en aanbestedingsstrategie bepaald.  Via een gebiedsgerichte aanpak krijgen zij maximale ruimte voor creativiteit om de ontwikkelingsmogelijkheden te optimaliseren. De gemeente neemt de lead in dit traject om een start bouw mogelijk te maken in 2018 tot 2023.

 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

 • Als eindverantwoordelijke senior gebiedsontwikkelaar en projectmanager sturen van het herontwikkelingsproces, vervaardigen van ontwikkelstrategie en leiding geven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie van vakspecialisten;
 • Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van de ruimtelijke vraagstukken, ruimtelijke kwaliteit ,openbare ruimte verkeers-, mobiliteit- en vastgoedontwikkelingen;
 • De integrale verbinding borgen met de andere (centrum)ontwikkelingen, economische en maatschappelijke dossiers;
 • Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden;
 • Het organiseren van het bestuurlijke besluitvormingstraject met de ambtelijke directie en tevens de strategische advisering aan het gemeentebestuur;
 • Opstellen van de aanbestedingsstrategie (Concurrentiegerichte dialoog) en organiseren van de contractvorming met partijen en overige belanghebbenden;
 • Organiseren communicatietrajecten en meespraak met bewoners en belanghebbenden;
 • Vastgoedsturing en bewaken financiën, voortgang en ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling;
 • Sturing geven aan het stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwerpproces in de initiële fase en onderzoeken van de haalbaarheid (business cases) van initiatieven;
 • Zorg dragen voor het uitvoeren en bewaken van grond- en vastgoed exploitaties, verwerving, sloop opstallen en grondsanering, gronduitgifte, etc.;
 • Onderhouden van de externe contacten en voeren van de onderhandelingen met woningstichting Havensteder en (markt)partijen;
 • De fysieke realisatie van het woningbouwprogramma en de toekomstige inrichting openbare ruimte, verkeer- en infrastructuur.

 

Resultaten

Op basis van de intentieovereenkomst  in december 2014 zijn afspraken gemaakt tussen Havensteder en de gemeente. Binnen zeer korte tijd, en grotendeels gelijktijdig met de uitwerking van de gebiedsvisie moeten forse stappen worden gezet. Hiervoor worden nu financiële en ruimtelijke ontwikkelkaders opgesteld. Er wordt een intensief communicatie- en participatietraject  ingezet. De producten en het tijdspad op hoofdlijnen zijn als volgt:

 • Een projectplan (incl. een ontwikkelstrategie en aanpak van de wijk tot de sloop in 2018);
 • Een gebiedspaspoort (ontwikkelkader voor de locatie) in nauwe samenwerking met Havensteder en afgestemd met de omgeving – medio 2015;
 • Een haalbaarheidsonderzoek gereed in 2015;
 • Opstellen van een ontwikkel- en aanbestedingsstrategie;
 • Uitvoering en aansturing van het aanbestedingstraject via een concurrentie gerichte dialoog.