Project: Gemeente Amsterdam, De Buskenblaser


Namens de gemeente Amsterdam heb ik het gebiedsmanagement en projectmanagement verzorgd voor de planontwikkeling en realisatie van 244 markt- en sociale huurwoningen en een ondergrondse parkeergarage voor 240 plaatsen. Het project sluit aan op het Bos en Lommerplein project. Het inpassen van dit programma in de ruimtelijke ordeningskaders heeft veel inventiviteit gevraagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Met een ruimtelijke procedure tot aan de Raad van State als ultiem traject. De verwerving en sloop van bestaande gebouwen, contractvorming en communicatiestrategieën waren belangrijk onderdeel van het planvormingsproces. Een goede samenwerking met betrokken woningcorporaties was van groot belang om tot realisatie over te kunnen gaan. Oplevering heeft plaatsgevonden in 2008.

Taken en verantwoordelijkheden

Hieronder een lijst met taken en verantwoordelijkheden tijdens het project.

 • Als eindverantwoordelijke senior manager sturen van het ontwikkelingsproces en leiding geven aan de multidisciplinaire ambtelijke projectenorganisatie;
 • Politiek bestuurlijke strategische advisering ten aanzien van de vastgoedontwikkelingen;
 • De integrale verbinding borgen met de andere (centrum)ontwikkelingen, economische en maatschappelijke dossiers;
 • Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak met de omgeving en overige belanghebbenden;
 • Vastgoedsturing en bewaken financiën, voortgang en ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling;
 • Sturing geven aan het stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwerpproces in de initiële fase en onderzoeken van de haalbaarheid van initiatieven;
 • Zorg dragen voor het uitvoeren en bewaken van grond- en vastgoed exploitaties, verwerving, WVG trajecten, sloop opstallen en grondsanering, gronduitgifte, etc.;
 • Onderhouden van de externe contacten en voeren van de onderhandelingen met (markt)partijen;
 • De fysieke realisatie vastgoedprogramma en de inrichting openbare ruimte en infrastructuur;
 • Het organiseren van het bestuurlijke besluitvormingstraject met de ambtelijke directie en tevens de strategische advisering aan het gemeentebestuur;
 • Contractvorming met partijen en overige belanghebbenden;
 • Organiseren communicatietrajecten en meespraak met bewoners en belanghebbenden;

Facts & figures

244 woningen (markt en sociaal) / Toegevoegde winkeloppervlakte op straatniveau
Sociaal maatschappelijke voorzieningen
Ontwerp en Inrichting openbare ruimte
Burgerparticipatie trajecten
Ondergrondse parkeergarage (240 parkeerplaatsen).
Verwerving bestaand vastgoed , sloop en bouwrijp maken van het bestaande woon-en winkelgebied.
Betrokken partijen: Gemeente Amsterdam, Kristal / Delta Forte projectontwikkeling, Woningcorporaties: Rochdale, Stadsgenoot.